otivam.bg
Пазарска количка
  • Количката ви е празна.
Общо: 0 лв.

Защитена местност Силистар

Защитена местност Силистар се намира между Синеморец и Резово, в Странджа планина. Тя е най-южната защитена местност на Черноморието. Тук се среща най-голямото разнообразие на растителни видове за единица площ в България. Могат да се видят едни от последните останали бели понтийски дюни по родното Черноморие. В близост до залива Силистар се намира най-южното находище на пясъчната лилия у нас.

 

Обявена е за защитена територия през 1992 г. от Министерството на околната среда на България. Попада на територията на природен парк „Странджа“, а така също и в едноименните защитени зони „Странджа“ за опазване на дивите птици и природните местообитания. Защитена зона „Странджа“, включваща и ЗМ „Силистар“ е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. През 1998 г. за ЗМ „Силистар“ (а също и за ЗМ „Устие на р. Велека“) има утвърден план за управление – пилотен, т.е. първи в цялата страна. Съгласно Закона за защитените територии ЗМ „Силистар“ се охранява, управлява и контролира от служителите на държавно горско стопанство Царево и общинската администрация в Царево, под прекия контрол на дирекцията на природен парк „Странджа“. Общ контрол върху спазване задълженията на изброените институции в защитената територия се осъществява от регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас.

Рейтинг

Екстри